#دخترانه
#پیشبندى #تریکو #کتان #هند #آبى_خالدار
#طرح #بستنى سایز ٠-٣ و ٣-۶ ماه

☃️قیمت ۵٩ تومان☃️

💌پست ۶ تومان💌

Made in India 🇮🇳
@mamaninishop


#دخترانه
#دو_تکه #بادى #پیشبندى #مخمل #f&f #هند
سایز صفر،٠-٣، ١٢،٩،۶،٣ ماه

☃️قیمت ٧۵ تومان☃️

💌پست ۶ تومان💌

Made in Turkey 🇹🇷
@mamaninishop


#دخترانه
#سه_تکه #بلوز #شلوار #ترک #bebico
سایز ۶-٩،٩-١٢،١٢-١٨ ماه

☃️قیمت ١٠۵ تومان☃️

💌پست ۶ تومان💌

Made in Turkey 🇹🇷
@mamaninishop


#دخترانه
#زیر_دکمه #کتان #نخ #بنگلادش در ٣ رنگ
سایز ١،٢،٣ سال

☃️قیمت ۶۵ تومان☃️

💌پست ۶ تومان💌

Made in Bangladesh 🇧🇩
@mamaninishop


#دخترانه
#دو_تکه #بلوز #شلوار #ترک #imaj
سایز ٣،۶،٩ ماه

☃️قیمت ١٢٩ تومان☃️

💌پست ۶ تومان💌

Made in Turkey 🇹🇷
@mamaninishop