#دخترانه #Teddy
یکسره گلدار نخى سایز ٩/١٢، ١٢/١٨، ١٨/٢۴ ماه

🍀قیمت ۶۵ تومان🍀

💌پست ۶ تومان💌

Made in Thailand 🇹🇭
@mamaninishop


#دخترانه #Isobelkids
سارافون تریکو ترک سایز ٩/١٢، ١٢/١٨، ٢۴/٣۶ ماه

🍀قیمت ۶۵ تومان🍀

💌پست ۶ تومان💌

Made in Turkey 🇹🇷
@mamaninishop


#پسرانه #مون_کارامل
دو تکه بلوز یقه شومیز تریکو و پیشبندى کتان نخ
سایز ٣/۶، ۶/١٢، ١٢/١٨، ١٨/٢۴ ماه

🍀قیمت ١٢۵ تومان🍀
💌پست ۶ تومان💌

Made in Thailand 🇹🇭
@mamaninishop


#دخترانه #کارترز
دو تکه بلوز و شلوار نخى دم پا گت
سایز ۶،٩،١٢،١٨ ماه

🍀قیمت ١١۵ تومان🍀

💌پست ۶ تومان💌

Made in Thailand 🇹🇭
@mamaninishop


#دخترانه #کارترز
یکسره گلدار تریکو نخ
سایز ۶،٩،١٢،١٨ ماه

🍀قیمت ٨۵ تومان🍀

💌پست ۶ تومان💌

Made in Cambodia 🇰🇭
@mamaninishop


#دخترانه #کارترز
سارافون زیردکمه کارترز صورتى ١٢،١٨ ماه
آبى ٣،١٨ ماه

🍀قیمت ۶۵ تومان🍀

💌پست ۶ تومان💌

Made in Thailand
@mamaninishop


#پسرانه #کارترز
سه تکه تى شرت،بادى شلوارک تریکو
سایز ۶،٩،١٢،١٨،٢۴ ماه

🍀قیمت ١٢۵ تومان🍀

💌پست رایگان💌

Made in China
@mamaninishop


#دخترانه #کارترز
رامپرز تریکو نخ سایز ۶،٩،١٢،١٨،٢۴ ماه

🍀قیمت ٧۵ تومان🍀

💌پست ۶ تومان💌

Made in China
@mamaninishop


#دخترانه #primark
رامپرز تریکو نخ سایز ٠/٣ ،٣/۶ ،۶/٩ ،٩/١٢ ،١٨/٢۴ ، ٢۴/٣۶ ماه

🍀قیمت ۶٨ تومان🍀

💌پست ۶ تومان💌

Made in India 🇮🇳
@mamaninishop