برای بدست آوردن چیزی باید با تمام وجود احساس کنید که آن را دارید و متعلق به شماست و دیر یا زود به آن دست خواهید یافت

برای بدست آوردن چیزی باید با تمام وجود احساس کنید که آن را دارید و متعلق به شماست و دیر یا زود به آن دست خواهید یافت…
باهم بشنویم…🌱
@AkhbareFori

avatar