ثبت کانال تلگرام

برای ثبت و انتشار مطالب کانال شما مبلغ 10 هزار تومان بصورت ماهانه دریافت می‌شود. در ثبت اطلاعات تماس خود دقت کنید چون یادآوری پرداخت به اطلاعات تماس شما ارسال می‌شود.

می‌توانید با روش زیر اقدام به پرداخت کنید.

مبلغ فوق را پرداخت کنید سپس تاریخ پرداخت و شماره پیگیری آن را در فرم زیر در بخش اطلاعات پرداخت وارد کنید.

ثبت کانال در این سایت به منزله پذیرش شرایط و قوانین است.